•  
    • തനുമാനസി -കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്‌ നേടി
    • ജീവന്റെ കയ്യൊപ്പ്‌ -1994 ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്‌ നേടിയ കൃതി.
    • അടരുന്ന കക്കകള്‍ -1994 ലെ മികച്ച യാത്രാ വിവരണത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്‌