• പുതിയ പുരുഷാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ (1978)
 • കലിയുഗാരണ്യകങ്ങള്‍ (1982)
 • പരിവ്രാജകന്റെ മൊഴി (1984)
 • പ്രതിരോധങ്ങള്‍ (1985)
 • ഹെര്‍ബേറിയം (1985)
 • തനുമാനസി (1990)
 • ജീവന്റെ കയ്യൊപ്പ്‌ (1992)
 • അടരുന്ന കക്കകള്‍ (1994)
 • പരാഗകോശങ്ങള്‍ (1997)
 • പയസ്വിനി (1999)
 • കൃഷ്‌ണശിലയും ഹിമശിരസ്സും (2001)
 • ഖാല്‍സയുടെ ജലസ്‌മൃതി (2003)
 • ശ്രാദ്ധസ്വരങ്ങള്‍ (2006)
 • ഇലമുളച്ചികള്‍ (2007)
 • ഓഷോവിന്റെ നീലഞരമ്പ്‌ (2007)
 • ഹെര്‍ബേറിയംഹെര്‍ബേറിയം